FEC测试

产品特点:

  • SMPTE 2022 – 1/2
  • SMPTE 2022 – 5/6
  • 数据包延迟变化
  • 突发丢包
  • 活动视频测试
  • FEC分离矩阵

 

传统上SDI可以完成在IP上以1 GigE或10 GigE速率传递高质量无压缩的内容。

  • 标清(270Mbps)/1 GE或10 GE
  • 高清(1.485 gb / s)/ 10 GE
  • 高清(2.970 gb / s)/ 10 GE

 

基于SMPTE 2022- 5和2022 - 6,使用前向纠错功能保证视频质量。

在网络模拟(网络仿真)时,基于SMPTE 2022-5和2022-6测试前向纠错的交互性和实时视频传输能力。

点击此处了解更多内容